Algemene Huurvoorwaarden

De navolgende voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Auto huren op Curacao B.V., gevestigd te Curacao, verder te noemen: AHOC, en de op het huurcontract genoemde huurder.

1. Huurder is gehouden de auto te retourneren op de op het huurcontract vermelde retourdatum en retourplaats in de staat waarin deze is ontvangen (met uitzondering van de gevolgen van normale slijtage) met alle bij de auto verstrekte accessoires, gereedschappen (voor zover verstrekt), (kenteken)papieren en overige documenten en de sleutels. Indien na van AHOC verkregen toestemming de auto buiten de openingstijden van AHOC, dan wel – binnen of buiten voornoemde openingstijden – elders wordt ingeleverd, duurt de aansprakelijkheid van huurder voor schade aan de auto of vermissing daarvan, voor de kosten van parkeren en voor de kosten genoemd in art. 4 van deze voorwaarden, voort totdat AHOC de auto in ontvangst heeft genomen en deze heeft geïnspecteerd. Indien huurder de auto na het einde van de huurovereenkomst niet op de overeengekomen plaats afgeeft, duurt de verplichting tot betaling van huur onverminderd voort, en is huurder daarenboven een toeslag van Euro 75,00 per dag verschuldigd. Voorts vervallen in dat geval alle contractuele beperkingen van aansprakelijkheid van huurder. Het hier bepaalde is ook van toepassing als de auto niet door huurder wordt afgegeven in verband met justitiele en/of andere gerechtelijke inbeslagneming en AHOC van een dergelijke inbeslagneming geen verwijt kan worden gemaakt.

1a De data die zijn vastgelegd bij de definitieve reservering (nadat de verhuurder de aanbetaling heeft ontvangen) zijn bindend. De huurder verplicht zich het afgesproken aantal huurdagen te betalen, ook al wordt de auto later opgehaald of eerder ingeleverd.

2. Het is huurder niet toegestaan de auto te (laten) gebruiken: 
A. voor een met de wet strijdig doel; B. voor het geven van onderricht;
 C. voor het aanduwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen;
 D. voor het vervoer van personen en/of goederen in strijd met enige wettelijke bepaling van het land waar de auto door huurder wordt gebruikt; 
E. voor het deelnemen aan autoraces, rally’s of andere sportritten c.q puzzelritten;
 F. door een bestuurder die niet over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid beschikt die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het ontbreken van die gesteldheid wordt in ieder geval verondersteld indien de bestuurder stoffen heeft gebruikt die zijn rijvaardigheid kunnen beïnvloeden; 
G. door een bestuurder die niet beschikt over een geldig rijbewijs;
 H. door een bestuurder die niet als huurder of als bestuurder op het huurcontract genoemd is. Schade die aan motor en/of carrosserie (of de gehele auto) ontstaan door het rijden op onverhard terrein, door diepe plassen water, te hard door gaten in de weg of door diefstal vanwege het parkeren op verlaten delen van het eiland is ook volledig voor rekening van de huurder.

3. Huurder is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en alle anderen die het voertuig gebruiken of er feitelijk over beschikken. Dit geldt ook indien dit handelen resp. nalaten niet de instemming van huurder had.

4. Huurder dient zorgvuldig met de auto om te gaan. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, opgelegde boetes vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten en verdere (financiele) gevolgen van overtreding van de Wegenverkeers- en overige wetgeving met de auto, vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten.

4a. Alle auto’s zijn WA verzekerd incl. inzittende bij Citizen Insurance te Curacao. De All Risk verzekering of afkoop van u eigen risico doet u bij Auto huren op Curacao. De All Risk verzekering dekt alle schade’s aan de huurauto minus uw eigen risico mits u zich heeft gehouden aan de Wegenverkeers- en overige wetgevingen, u geen onverantwoorde manoeuvres heeft gedaan met het voertuig, u geen alcohol of verdovende middelen heeft gebruikt en normaal in het verkeer heeft gedragen, u geen aanleiding heeft gegeven voor inbraak door spullen in de auto te laten of door het stuurslot niet te gebruiken. De auto dient bestuurd te worden conform de hier te lande geldende regels. Bij overtreding hiervan zijn alle kosten voor rekening van de huurder. De afkoop van het eigen risico of all risk verzekering geldt niet bij een eenzijdig ongeval.

4b. Bij verlies, diefstal of waterschade van/aan de autosleutels zullen de dan voor die auto (lees merk en type) geldende kosten worden verrekend met de borg/eigen risico. Mocht deze niet toereikend zijn dan zal het restant contant voldaan moeten worden. AHOC zal twee sleutels, contactslot en deursloten laten vervangen!

4c. AHOC is niet verantwoordelijk voor de voorwerpen of bezittingen die in de auto zijn achtergelaten. Eventuele kleine beschadigingen/glasschade en het verlies van de verhuur dagen door reparatie, worden verrekend met de borg/eigen risico. Tevens is AHOC gemachtigd “door het tekenen van de huurovereenkomst” om schade die achteraf zichtbaar is geworden door wassen of controle in de werkplaats van de onderzijde het eigen risico/borg als nog in te houden.

4d. De huurder is volledig aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door het negeren van waarschuwingslampjes en (temperatuur) meters op het dashboard.

4e. De auto’s zijn verzekerd voor gebruik op de openbare weg. Schade en vervuiling opgelopen door Off-Road gebruik van het voertuig, vallen te allen tijde en volledig, ten laste van de huurder en zal ten minste de volledige borg ingehouden worden. Wanneer uit onderzoek blijkt, de schade hoger te zijn dan de voldane borgstelling, zal navordering plaatsvinden. Terreinen/wegen zoals de weg naar Cas Abou, Seta Boka, San Juan, weg naar Kokomo (binnendoor vanaf Kunuku Aqua resort) e.d. mogen worden betreden mits men de snelheid aanpast. Dit zal inhouden dat op de meeste wegen niet harder dan 5 KM/U mag worden gereden.

4f. De huurder vrijwaart AHOC voor alle aansprakelijkheid wegens schade en/of letsel toegebracht aan de door het gehuurde vervoerde goederen en/of personen. Tevens komen kosten betrekking hebbende op schade en/of letsel aan tegenpartij toegebracht die de verzekerde som van Nafl.150.000,- te boven gaan, voor rekening van de huurder.

4g. Het is de huurder niet toegestaan de  huurauto voor andere dan particuliere doeleinden te gebruiken; de auto te besturen indien hij/zij in zodanige mate van ongeschiktheid verkeert dat het besturen van motorrijtuigen hem/haar zulks door de wet verboden is. Schade opgelopen door rijden onder invloed van alcohol en/of drugs komt geheel voor rekening van de huurder.

4h. Het is verboden om te roken in de auto. Bij constatering hiervan tijdens of na de verhuur periode zal de auto worden gereinigd op kosten van de huurder en dit zal van de borg/eigen risico worden ingehouden. Kosten kunnen oplopen tot Naf. 350,-.

5. Huurder dient de auto bij niet-gebruik daarvan behoorlijk af te sluiten. Voorts dient de huurder er te allen tijde op toe te zien dat de auto van voldoende olie en koelvloeistof is voorzien en dat de bandenspanning correct is. Huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van voor de auto geschikte brandstof. Kosten van eventueel onderhoud zijn voor rekening van AHOC, indien zijdens AHOC toestemming aan huurder voor onderhoud is verstrekt. Huurder is gerechtigd dringend onderhoud, waarbij redelijkerwijs de voorafgaande toestemming van AHOC niet kan worden afgewacht, te doen verrichten voor rekening van AHOC, tot een maximum van Euro 150,-. Eventuele onderhoudskosten worden slechts dan door AHOC vergoed indien door huurder gespecificeerde rekeningen en bewijs van betaling aan AHOC worden overgelegd.Schade aan motor en carrosserie door rijden op onverhard terrein is ook volledig voor rekening van de huurder.

6. Ingeval van verlies en/of schade c.q. optredend gebrek aan de auto en/of inbeslagneming door justitiele autoriteiten c.q. civielrechtelijke inbeslagneming, is huurder verplicht AHOC hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien enige schade of gebrek bij verder gebruik van de auto het risico met zich meebrengt dat de schade c.q. het gebrek verergert c.q. verder gebruik kan leiden tot vermindering van de veiligheid op de weg, is het huurder verboden de auto te gebruiken totdat herstel (na toestemming van AHOC) heeft plaatsgevonden.

7. Mede in verband met de verzekeringspolis is huurder verplicht:
a. AHOC zo spoedig mogelijk van ieder ongeval op de hoogte te stellen;
b. onmiddellijk Curacao Road Service en/of politie te waarschuwen;
c. het schadeformuler terstond in te vullen alsmede alle gegevens te verzamelen van de bij het ongeval betrokken personen en voertuigen, alsmede de gegevens te noteren van eventuele getuigen;
d. zich te onthouden van erkenning van schuld, in welke vorm ook;
e. de auto slechts achter te laten nadat de auto op adequate wijze is veiliggesteld tegen ongeval, diefstal en inbraak;
f. AHOC alsmede de verzekeringsmaatschappij de verzochte medewerking te verlenen tot verweer met betrekking tot eventuele aanspraken van derden.
Indien de in dit artikel omschreven verplichtingen niet worden opgevolgd zal de huurder, naast mogelijk schadevergoeding, een vergoeding voor extra administratiekosten verschuldigd zijn.

7a. Huurder is verplicht om direct na een ongeval contact op te nemen met Curacao Road Service, politie en AHOC. De auto te laten staan waar hij staat.

8. Indien geen All risk is overeengekomen, is huurder aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van beschadiging of vermissing van de auto (waaronder ook wordt verstaan bedrijfsschade) ontstaan of veroorzaakt, op elke wijze dan ook, tussen het moment van afgifte van de auto aan de huurder of bestuurder en het moment van terugverkrijging door AHOC. Indien wel All Risk is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor de schade waarop de afkoop betrekking heeft, per schadegeval beperkt tot het daarvoor geldende eigen risico.

9. Indien de kilometerteller defect raakt, dient huurder AHOC daarvan terstond in kennis te stellen.

10. Huurder is gehouden voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen, toestemmingen en verklaringen om goederen in de auto te vervoeren.

11. AHOC is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien zij bij het aangaan van de huurovereenkomst deze gebreken kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden niet van haar zijn te vergen. In andere gevallen van gebrekkigheid kan AHOC de huurovereenkomst ontbinden.

Huurder heeft in geval van gebreken slechts recht op vermindering van de huurprijs indien AHOC dit gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.

In geval van een gebrek heeft huurder slechts recht op vergoeding van de daardoor geleden schade, indien AHOC dit gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.

Alleen een gebrek in technische zin aan de auto zelf kan tussen AHOC en huurder als een gebrek gelden.

12. Huurder is verplicht, zonder dat compensatie met een tegenvordering is toegestaan, op eerste verzoek van AHOC onmiddellijk de volgende bedragen te voldoen:
a. de vergoeding voor de tijdsduur van de huur, waarbij een huurdag gelijk staat aan 24 uur, de eventuele verzekeringen en toeslagen.
b. de kosten van brandstof en evt. tanktoeslag voor het aanvullen van de brandstof, indien de brandstoftank van de auto met minder inhoud dan aan huurder is verstrekt, wordt teruggebracht.
c. alle overige uit deze huurovereenkomst en uit de wet voortvloeiende kosten/vergoedingen.

13. AHOC is te allen tijde gerechtigd betalingszekerheid en/of autorisatie op de creditcard te verlangen alvorens een huurovereenkomst te sluiten c.q. te verlengen. Ingeval betaling van het aan AHOC verschuldigde geschiedt middels credit card, machtigt huurder AHOC, door ondertekening van de huurovereenkomst, alle vergoedingen als bedoeld in artikel 13 via de betreffende creditcard organisatie te doen incasseren. Indien afrekening plaatsvindt in vreemde valuta, zal dit geschieden door AHOC aan de hand van de door AHOC vast gestelde omrekeningskoers.

14. Huurder is van rechtswege in verzuim indien niet wordt voldaan aan (een van) de in artikel 13 genoemde betalingsverplichting(en). Alsdan is huurder zonder nadere ingebrekestelling rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente op jaarbasis vermeerderd met 2%, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend. Tevens is huurder alsdan buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter grootte van 15% over de hoofdsom met een minimum van, Naf 125,00 onverminderd het recht van AHOC meerdere, werkelijk gemaakte, kosten te vorderen.

15. AHOC is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beeindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en renten. Indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een van zijn verplichtingen niet, niet geheel, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk nakomt; bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van de huurder; bij vestiging in het buitenland van huurder; bij vordering van overheidswege van de auto, dan wel bij beslag op de auto, of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee AHOC bij aanvang van de huur niet op de hoogte was, welke van dien aard zijn dat, ware AHOC hiervan op de hoogte geweest, zij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder machtigt bij deze AHOC of door AHOC aangewezen personen te controleren waar het voertuig zich bevindt dan wel zich weer in het bezit van het voertuig te stellen. In het geval dat de auto door AHOC is teruggenomen, behoudt AHOC alle rechten om de terzake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

16. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van ondergeschikten van AHOC, is aansprakelijkheid van AHOC voor andere tekortkomingen dan omschreven in artikel 12, beperkt tot het bedrag aan huur dat huurder bij juiste nakoming van AHOC zou dienen te betalen.

17. Slechts met schriftelijke toestemming van AHOC kan van de bepalingen van deze overeenkomst worden afgeweken.

18. Ingeval 1 of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig mocht(en) blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

19. AHOC bewaart en gebruikt persoonsgegevens van de huurder voor de uitvoering van de overeenkomst.
b. Huurder kan met redelijke tussenpozen verzoeken om toezending van de gegevens zoals AHOC die geregistreerd heeft of om daarin inzage te mogen nemen. Huurder kan AHOC verzoeken om aanvulling, wijziging of verwijdering van bepaalde gegevens. AHOC zal overeenkomstig de wettelijke vereisten op een dergelijk verzoek reageren

20. Ingeval van verlenging van de huurovereenkomst blijven alle voorwaarden van de overeenkomst van kracht, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Indien de totale huurperiode langer dan 30 aansluitende dagen is, zal voor iedere 30 dagen een aparte huurovereenkomst worden opgemaakt die door de huurder niet behoeft te worden ondertekend maar die is gebaseerd op de voorwaarden van het originele huurcontract. Geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze overeenkomst zijn onderworpen aan het Antilliaans recht en zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank te Curacao, tenzij huurder, indien hij natuurlijk persoon is en de auto niet in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft gehuurd, binnen een maand nadat AHOC zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

21. Tenzij huurder kennis heeft gegeven van wijziging van zijn woonplaats, wordt huurder geacht domicilie te hebben gekozen aan het adres dat door huurder bij het aangaan van de overeenkomst is vermeld.

22. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig; huurder kan terzake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

23. Het is huurder verboden de auto aan een ander dan de op het huurcontract genoemde bestuurder ter beschikking te stellen.

24. Lekke banden of schade aan banden komen in alle gevallen direct voor rekening van de huurder aangezien dit direct afhankelijk is van het rijgedrag van de bestuurder. Dit valt niet onder de All-Risk verzekering.

25. Annulering kan worden gedaan tot 1 maand voor de vastgestelde verhuurdatum. De aanbetaling zal in bijna alle gevallen worden teruggestort mits de reden gegrond is. Is de annulering binnen die maand dan zal er overleg met- cq een voorstel aan de huurder worden gedaan. De aanbetaling is dan voor AHOC om enige dagen te kunnen compenseren.

26. Betalings voorwaarden:

Bij aankomst (dus bij ondertekening van het huurcontract) vragen wij $ 450,- eigen risico/borg en het afgesproken (resterende) huur bedrag contant. De eigen risico/borg zal worden voldaan met creditcard. U geeft ons een autorisatie. We accepteren Euro’s, US dollars en Antilliaanse guldens voor restant van de huur. Het bedrag zal worden omgerekend door een door AHOC vastgestelde valutakoers. U kunt eventueel ook van te voren het huurbedrag en de borg overschrijven op onze Nederlandse Rabobank rekening wanneer U niet met contant geld wilt reizen, wij sturen dan via e-mail gelijk een bevestiging. U kunt eventueel pinnen op luchthaven Hato. LET OP!! Bij de leeftijd van 23 jaar of jonger is de borg/eigen risico $ 600,-

Bij achteraf vastgestelde gebreken aan de auto, retourneren van een niet afgetankte auto of schade’s die hoger zijn dan de borg zijn wij door de autorisatie met uw creditcard en getekend huurcontract gemachtigd om het overige bedrag van uw creditcard af te schrijven.

27. Diefstal of inbraak:

De huurder is verplicht direct melding te maken bij AHOC als het voertuig gestolen is of als er is ingebroken. Bij diefstal en inbraak (mits er schade is) is de huurder zijn eigen risico kwijt. Als blijkt dat er aanleiding is gegeven voor inbraak in het voertuig, spullen in de auto laten liggen, stuurslot niet gebruikt etc dan is de huurder verantwoordelijk voor alle schade cq kosten.

28. Indien de huurder zich niet aan bovenstaande voorwaarden houdt, zijn alle consequenties voor rekening van de huurder, indien huurder contractbreuk pleegt, heeft AHOC het recht de auto onmiddellijk in beslag te nemen zonder restitutie van de vooruitbetaalde huur. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, ligt de beslissingsbevoegdheid bij AHOC.

29. AHOC mag de algemene voorwaarden altijd tussentijds veranderen/aanpassen zonder dit te melden.

30.